Zásady zpracování a ochrana osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek ​olaaa.cz, michaldusek.cz, ninamlynarczykova.cz, skrytebozstvivnas.cz, skrytabohynevnas.cz, otestujte-se.cz, nastenkasnu.cz, mujqr.cz našimi klienty a zájemci služby a produkty.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Vážíme si vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto postupuji při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení (EU) 2016/679. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji.

Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

 • I. Obsah a účel dokumentu
 • II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?
 • III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
 • IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?
 • V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
 • VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 • VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

 

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat? Kontaktovat nás můžete

 • na e-mailu: agentura@olaaa.cz
 • telefonicky: +420 739 275 969, +420 608 020 253
 • datovou schránkou: 
 • písemně na adresu: Agentura Olaaa! s. r. o., ul. Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na mém webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně. V některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli), na to vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů,“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží/službu jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytl, fotografie z živých setkání/vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

VI. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje:
Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, e-mail.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání produktu, zaslání konkrétních pokynů před konáním kurzu/semináře apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a mým potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, IČ, e-mail.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odhlašovací odkaz v e-mailu uvedený.

Abych vám mohl nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, mám svoji databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do seznamu „zasílání novinek“. Stejně tak, když nám pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt (nebo je to pokyn pro expedici zboží atd.). Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění mých smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu).

Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bych jej mohla provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb/produktů. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste mým klientem. Pokud mi mimo to udělíte i další souhlas, budu zpracovávat vaše osobní údaje i k zasílání nabídky služeb/produktů mých obchodních partnerů. Dále váš souhlas potřebuji k uveřejnění vaší reference, k použití fotografií nebo videozáznamů pro marketingové účely. Před tím, než mi váš souhlas udělíte, budu vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat). Zároveň využívám služeb 3. stran, kde jsou osobní údaje evidovány, avšak třetí strany k těmto údajům nemají přímý přístup:

Redbit, s.r.o. (provozovatel formulářového systému SimpleShop a Vyfakturuj), SmartEmailing, a .s. (provozovatel e-mailingového systému)

 

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu ​www.uoou.cz.​ Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

VII. Podrobnosti o zpracování osobních údajů

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami – pro naplnění těchto účelů:

Organizace webinářů, poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaši e-mailovou adresu a jméno (i příjmení) nezbytně potřebujeme k zajištění organizace našich webinářů a poskytnutí přístupu k našim elektronickým produktům/službám – k účelu plnění smlouvy, abychom vám mohli vytvořit přístupy do členské sekce, vytvořit personifikované dokumenty apod. Bez těchto údajů nelze službu poskytovat. Služby  i dokumenty pro plnění smlouvy v rámci členské sekce jsou vždy vázané na jméno a e-mail, stejně jako přístup do členské sekce. Z důvodů ochrany a zabezpečení proti prolomení hesel do členské sekce jsou též evidovány IP adresy. Aby služby fungovaly 100% správně, jsou též vyžadovány povolené tzv. cookies v prohlížeči na straně uživatele. Díky tomu vám můžeme s využitím moderní technologie poskytovat unikátní personifikované e-booky a kvalitní služby.

Vedení účetnictví a plnění smlouvy

Pokud si objednáte některý produkt či službu z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Současně je spolu s IP adresou a s kódy vašich zakoupených položek pečlivě uchováváme a evidujeme z důvodu plnění smlouvy až do ukončení smluvního vztahu nebo zákonem stanovené lhůty.

Přímý marketing skrz e-mail

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), jaké stránky na našem webu navštívíte, na co klikáte v e-mailu, a kdy e-maily nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání a zobrazování cílených obchodních sdělení. Jsou to takové informace, které Vám mohou pomoci v dalším osobním rozvoji a související s tím, co Vás s největší pravděpodobností dál zajímá. Oddělujeme účely plnění smlouvy (e-mailing, který je součástí vzdělávání v rámci některých kurzů nebo např. služba související s e-knihami) a tzv. oprávněného zájmu – např. pokud jste objednávali některý z našich produktů/služby či jste jinak aktivovali váš zájem o naše produkty/služby.

Pokud si objednáte přístup k některému z našich webinářů, e-knihám či dokumentům, MP3/audio knihám, video tréninkům (ať placených nebo bezplatných), vnímáme oprávněný zájem posílat vám novinky s odpovídající tématikou vašeho přihlášení. Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od přihlášení resp. poslední aktivity.

V obou případech se můžete ze zasílání těchto zpráv/novinek/aktualit kdykoliv odhlásit tlačítkem „Odhlásit se“ v patičce kteréhokoliv našeho e-mailu. Pečlivě při odhlašování se zvažte, z jakých skupin se odhlásíte – některé jsou provázané s výukou, tedy poskytováním služby – ať již zakoupené či zdarma. Odhlásíte-li se způsobem tzv. „natvrdo“, což znamená, že označíte rozesílku jako tzv. „spam“, budou vám automaticky zablokované všechny e-mailingové služby ve všech seznamech, včetně včetně služeb navázaných na placené služby. Tímto krokem přebíráte plnou zodpovědnost za znefunkčnění těchto služeb a zříkáme se zodpovědnosti za to, že nebudete nadále dostávat zprávy, které byste jinak v rámci vzdělávání normálně obdrželi… Pokud nevíte, z čeho se odhlásit, naše technická podpora je vám k dispozici na e-mailu: podpora@olaaa.cz.

Přímý marketing skrz Facebook reklamu

Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně využít tyto informace pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Přímý marketing skrze FB Messenger a navázané boty typu Manychat

Pokud kontaktujete naši FB stránku skrze Messenger a pustíte se do rozhovoru s „automatem“, budete vyzváni k udělení souhlasu se zasíláním zpráviček s tématikou dané stránky. Na základě uděleného souhlasu vám budeme zasílat tyto zprávy nebo Vámi požadované informace a to po dobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Od zasílání zpráv se můžete kdykoliv odhlásit, stačí pokud na jakoukoliv zprávičku odepíšete slovo „STOP“ a další zprávičky vám na Messenger od nás chodit nebudou.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky spolupracujících třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

 • Wedos.com – hosting webu, WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708
 • leadpages.net – hosting registračních stránek, Avenue 81, Inc. d/b/a LeadPages USA
 • webinarjam.com – hosting registračních stránek na webinář a pořádání webinářů, Genesis Digital LLC, 7660 Fay Ave #H184, La Jolla, CA 92037 USA
 • Online Store Panavis – e-shop, Robert Pánisz, Kaplického 985, Sezimovo Ústí 1, 391 01

Analytické nástroje

 • Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Smartlook a Smartsupp – Smartsupp.com, s.r.o, Milady Horákové 13, 602 00 – Brno
 • SmartSelling – statistiky návštěvnosti webu, SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Marketing a zákaznická podpora

 • SmartEmailing – nástroj pro hromadnou rozesílku emailů, SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
 • ManyChat – komunikace přes FB messenger, ManyChat, INC.220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, United States.
 • Facebook pixel, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Adwords – PPC, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • SupportBox – OLYMPIC s.r.o., Brozany 136, 533 52 – Staré Hradiště, IČ: 27480381

Fakturace a účetnictví

Přepravní společnosti

 • Zásilkovna s.r.o. – Drahobejlova 1019/27, 19000, Praha 9 – Libeň, IČ: 28408306
 • PPL CZ s.r.o. – K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 – Říčany, IČ: 25194798
 • Česká pošta, s.p. – Politických vězňů 909/4, 225 99 – Praha 1, IČ: 47114983
 • ELMS service s.r.o. – Budova B6, Ve žlíbku 1800/77, Praha 9 – Horní Počernice – 193 00, IČ: 24765279,
  DIČ: CZ24765279

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe a seznam o další zpracovatele rozšíříme.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate provizních partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate a především pro přizpůsobení zobrazení a obsahu webových stránek, což vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť díky tomu vám můžeme poskytovat lepší služby. Cookies jsou pro správný chod stránek vyžadovány.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči (což může mít za následek nesprávné či nerelevantní zobrazení poskytnutého obsahu), nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více o tom, jak používáme cookies, ale také, jak můžete sami cookies povolit či zakázat, si přečtěte v našich Zásadách při práci s cookies.

Koho využíváme pro zpracování cookies? Především služby analytické:

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Cookies využívají také další služby uvedené v seznamu „marketing a analytické nástroje“ viz. výše.

Každá webová stránka, kterou provozujeme má své vlastní automatické zpracování pro poskytnutí správnosti obsahu. Je to přirozená vlastnost stránek a prohlížečů, že tímto způsobem komunikují, aniž by to uživatele obtěžovalo. Přesto může uživatel tuto funkci ve svém prohlížeči vypnout. Zapnuté cookies jsou ovšem podmínkou pro správné fungování a plnění smlouvy, zejména při přístupech do členské sekce a fungování placených služeb.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. To samé ovšem očekáváme od našich uživatelů – zejména s ohledem na vytváření dostatečně silných hesel, zabezpečení vlastních e-mailových schránek, používání antivirových ochran, aktualizace používaných software, zabezpečení vlastních zařízení hesly a omezení přístupu proti zneužití. A to především z důvodů ochrany oprávněnosti přístupů do členské sekce a dokumentů (pdf, texty, videa aj.) na základě autorského práva, jež jsou poskytnuty uživateli/členovi.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: podpora@olaaa.cz.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů (berte na vědomí, že přístupy do členské sekce stejně jako všechny personifikované dokumenty jsou vázané na osobu a tudíž nepřenosné).
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování pokud zákon nestanoví jinak. Pozor: V rámci poskytování služeb v členských sekcích mohou vést některé takové požadavky ke znefunkčnění služby.
 • Právo na přenositelnost – pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut) – Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. Tímto se bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vymažou veškeré údaje také z členské sekce a zamezí se přístupu, členství i všechny předplacené služby tímto propadají.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou svázány se zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání novinek a obchodních sdělení

E-maily s inspiracemi, výsledky testů, články či produkty a službami vám zasíláme na základě dobrovolného přístupu k některým z našich služeb nebo jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně (výjimkou jsou zákonné povinnosti).

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 18.9.2020.

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na adrese https://olaaa.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Podívejte se na tuto stránku v libovolný čas, kdy chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování osobních údajů.